Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Lovreć , Mramori/Kamenjak

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.4727749974 / LONG 17.0297979936

Iako maleno, arheološko nalazište "Mramori" ili „Kamenjak“ jedno je od najvažnijih u Hrvatskoj. U 15. stoljeću ovdje je nastalo groblje sa stećcima, jedno od brojnih uz trasu rimske ceste Salona-Narona koja se koristila i u srednjem vijeku. Od groblja je danas sačuvano oko 20 stećaka (ploča, sanduka i sljemenjaka), te jedna križina s južne strane ceste. Gotovo svi stećci su ukrašeni karakterističnim reljefima: rozete-zvijezde, mladi mjesec, križevi, spirale, vitice, ljudske figure u kolu, prikazi lovca konjanika, te jelena.  Na najvećem sljemenjaku na postolju sačuvan je natpis u bosnačici koji spominje pokojnika Vlkoja (Vukoja) Bogdanića koji je poginuo boreći se za svoga gospodara. Isti natpis spominje i da je ovaj „bilig“ (stećak) izradio „kovač“ Jurina. Jurinina radionica karakteristična je upravo po ovako oblikovanim stećcima i reljefima u kojima dominiraju antropomorfni ljiljani, tordirane arkade na stupovima, prikazi lova i borbe. Stećke iz ove radionice nalazimo na širokom prostoru od Cetinske krajine, preko Imotske krajine i dijela Hercegovine sve do Kupresa u BiH.