Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Antički lokalitet Dračevica, Radišići

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.2139175639326 / LONG 17.5168485075682

Južno od magistralne ceste Vitina – Ljubuški prostire se lokalitet Dračevica, s više čestica u privatnom vlasništvu. Franjo Fiala je 1894. otkrio ostatke rimskog građevinskog kompleksa (63 x 47m) na prostoru od četiri hektara. Od pokretnih nalaza iskopano je obilje ulomaka keramike, opeke i crijepa, poljodjelskoga oruđa, nakita i novčića, uglavnom careva od 2. do 4. st. Na Dračevici su pronađena i dva nadgrobna natpisa i miljokaz Domicija Aurelijana iz 3. st. U posjedu vlasnika čestica s Dračevice nalazi se nekoliko kamenih ulomaka (kapiteli i baze stupova, dijelovi miljokaza). Na posjedu Pere Zovka sačuvan je bunar od kamenih klesanaca. Pored Dračevice, u smjeru Humca, vodi gotovo pravocrtno poljski put širine četiri metra, koji je vjerojatno ostatak trase rimske ceste Salona – Narona. Istraživač rimskih cesta u provinciji Dalmaciji, Ivo Bojanovski, na Dračevicu je locirao putnu postaju Bigeste, navodeći da je riječ o objektu koji je otkopao Fiala. Međutim, prevladava mišljenje da je objekt na Dračevici villa rustica.